AAU logo

Ph.d.

Forskeruddannelsen

Ph.d.-uddannelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er en forskeruddannelse på højeste internationale niveau. Forskeruddannelsen er værdifuld for en akademisk karriere i sundhedsvæsenet i Danmark eller i udlandet.

Ph.d.-uddannelsen er en treårig forskeruddannelse, hvor den studerende gennemfører et selvstændigt forskningsarbejde og skriver en ph.d.-afhandling under vejledning af en erfaren forsker. Undervejs i uddannelsen indgår den studerende i et forskermiljø, samarbejder med danske og internationale forskere inden for sit forskningsfelt og har mulighed for at gennemføre et forskningsophold i udlandet. Som en del af ph.d.-uddannelsen følger den studerende desuden ph.d.-kurser og formidler forskningsresultater i undervisning og i anerkendte tidsskrifter.

Ph.d. studerende på Klinisk Institut er, langt overvejende, indskrevet under Ph.d. programmet Clinical Science and Biomedicine.

 • +

  Indskrivning

  For at blive indskrevet som ph.d. studerende ved Klinisk Institut skal du udfylde ansøgningspapirer og sende dem til den ph.d. ansvarlige hos Klinisk Institut, som vil sørge for at få papirerne underskrevet hos institutlederen og sendt videre til indskrivning på fakultetet. Vi har samlet information vedr. indskrivning på Klinisk Institut i denne vejledning.

  En indskrivning som ph.d. studerende på Klinisk Institut forudsætter ikke en ansættelse ved Klinisk Institut. Det er således muligt at bibeholde sin ansættelse ved eksempelvis Aalborg Universitetshospital samtidig med indskrivning som ph.d. studerende. I tilfælde af spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte os.

 • +

  Rådighedsbeløb

  Ph.d.-studerende, som er ansat ved Aalborg Universitet på Klinisk Institut tildeles et ph.d.-rådighedsbeløb af Klinisk Institut.
  Rådighedsbeløbet er på 45.000 kroner til brug i løbet af din tid som ph.d.-studerende. Find yderligere information om rådighedsbeløb.

 • +

  Undervisningsforpligtelse

  Klinisk Institut har i samarbejde med hospitalsledelsen ved Aalborg Universitetshospital valgt at præcisere undervisningspligten for ph.d.-studerende, således at alle ph.d.-studerende pålægges op til 150 timers undervisningsforpligtelse i løbet af deres ph.d.-forløb. De ph.d.-studerende vil ikke blive honoreret separat for at levere undervisningen. Det er heller ikke muligt at få udbetalt løn for undervisning efter at timerne i undervisningsforpligtelsen er leveret.

  Politikken omfatter ph.d.-studerende indskrevet ved Klinisk Institut og skelner ikke mellem ansættelse ved instituttet eller universitetshospitalet / regionshospitalet. Dette træder i kraft pr. 1/7 2018. Ph.d.-studerende indskrevet før denne dato er omfattet af en overgangsordning, som er nærmere beskrevet i dokumentet: Ph.d. studerendes undervisningsforpligtelse

   

  Indberetning af timer

  For at sikre en ensartet indberetning af timer, er der udarbejdet en blanket til formålet. Denne indsendes til Christina Elmer ved afslutningen af hvert semester, når det samlede antal timer for det pågældende semester kendes.

  Find blanketten her: Blanket til indberetning af undervisningstimer

 • +

  Afslutning af ph.d. forløb

  4-6 måneder inden slutdatoen for en ph.d. indskrivning tager Klinisk Institut (Christina Elmer) kontakt til den ph.d. studerende og vejlederen for at sætte gang i procedurerne omkring aflevering.

  Inden en ph.d. afhandling kan indleveres i VBN skal følgende dokumenter være indsendt til forskerskolen og godkendt derfra:

  Bedømmelsesudvalg - Læs Information om nedsættelse af bedømmelsesudvalg
  Hovedvejlederudtalelse
  Medforfattererklæringer
  Erklæring om god videnskabelig praksis

  Skabeloner kan findes under Links i højre side (Study plans, Forms and Templates)

  Vi har lavet en folder med information om det praktiske op til aflevering og forsvar, som giver svar på mange af de spørgsmål der kan melde sig.
   

 • +

  Støttemuligheder

  Frikøb / stipendier

  Afdelingen Forskning, Uddannelse og Innovation/Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland tilbyder enkelte muligheder for støtte til ph.d. studiet. Disse er ændret i forhold til tidligere muligheder for støtte og er beskrevet på Aalborg Universitetshospitals hjemmeside vedrørende fundraising og projektadministration.

   

  Udlandsophold

  I forbindelse med udlandsophold kan der søges støtte fra forskerskolen. Se forskerskolens hjemmeside vedr. financial support for studies abroad

   

  Trykning af ph.d.-afhandling

  Ph.d. studerende der er ansat på Klinisk Institut og får rådighedsbeløb kan reservere en del af rådighedsbeløbet til trykning af 26 eksemplarer (heraf 6 til administrativt brug i forbindelse med trykning, til arkiv mm.). Eksemplarer ud over de 26 skal den ph.d.-studerende selv betale.

  For ph.d. studerende der er ansat på Aalborg Universitetshospital og indskrevet på Klinisk Institut, dækker Klinisk Institut udgiften til trykning af 26 eksemplarer (heraf 6 til administrativt brug i forbindelse med bedømmelse og til arkiv mm). Eksemplarer udover de 26 skal den ph.d.-studerende selv betale. 

  Klinisk Institut har besluttet at alle 26 eksemplarer trykkes på en gang for at spare en ekstra trykstart. Den ph.d. studerende bliver derfor spurgt allerede ved aflevering, hvor mange ekstra eksemplarer der skal trykkes og hvem der skal betale. Det er Aalborg Universitetsforlag der står for denne kontakt.

  Kontakt Christina Elmer på Klinisk Institut omkring det praktiske.

Kontakt

Klinisk Institut
Spørgsmål vedr. ph.d. forløbet
Christina Elmer, ph.d. koordinator
mail: coel@dcm.aau.dk, tlf.: 99 40 71 79

Spørgsmål vedr. ansættelsesforhold på Klinisk Institut
HR funktionspostkasse mail: ki-hr@rn.dk
eller tlf.: 9940 9475

Ph.d. programmet Clinical Science and Biomedicine
Søren Risom Kristensen, programleder
mail: srk@dcm.aau.dk, tlf.: 97 66 48 70

Ph.d. programmet Health Care, Education, Organization and Ethics
Mette Grønkjær, Programleder
mail: metteg@dcm.aau.dk, tlf.: 97 66 62 87

Christina Elmer, programsekretær
mail: coel@dcm.aau.dk, tlf.: 99 40 71 79
 

PAU - Netværk for Ph.d. studerende

PAU - Netværk for Ph.d. studerende

Mathematical and Statistical Consulting for PhD students