Spring til indhold

Feriepolitik for Klinisk Institut

Hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp

Du kan få hjælp til din ferie ved at skrive til Instituttets fraværspostkasse. Det er ligeledes denne mail du skal melde dine ferieønsker ind til.

Få hjælp eller meld din ferie her

Følgende feriepolitik er gældende for Klinisk Institut på Aalborg Universitet. Der henvises indledningsvist til generel info omkring fridage på Aalborg Universitet, som fremgår af AAU Håndbogen.

Almindelig ferie

Der henvises overordnet set til de generelle regler for ferie på Aalborg Universitet, som fremgår af AAU Håndbogen.

Det er ledelsen på Klinisk Instituts holdning, at ferie er optjent med det formål at skulle afholdes.

Derfor henstilles der til, at alle medarbejdere afholder den ferie de har ret til, herunder især 3 ugers sammenhængende sommerferie i hovedferieperioden (1. maj til 30. september). Det er dog ledelsens holdning, at hvis man ikke har optjent retten til lønnet ferie i fuldt omfang, har man ikke pligt til at afholde mere ferie, end det man har optjent, men man har altid ret til dette mod løntræk. Dette gælder både hovedferie og restferie.

Placeringen af ferie skal ske under størst mulig hensyntagen til instituttets drift og opgaveløsning, og hvis en ønsket placering af hovedferie ligger udenfor den ovennævnte hovedferieperiode, skal dette godkendes skriftligt af ledelsen (institutleder, koordinerende klinisk professor, klinisk professor eller administrationschef afhængig af daglig reference).

Hvis ikke hovedferien er registreret enten som afholdt, eller planlagt afholdt, per den 1. oktober, skal der indgås særskilt aftale mellem medarbejder og leder, indeholdende en plan for afholdelsen af denne.

Hvis det ikke er muligt/ønskeligt for medarbejderen at afholde hele sin ferie i det indeværende ferieår, kan der træffes aftale om overførsel af op til 1 ferieuge (5 feriedage) til det kommende ferieår. Restferie udover denne uge, må betegnes som værende tabt, medmindre der foreligger helt særlige og ekstraordinære forhold, som institutlederen skriftligt har godkendt, eller der er tale om feriehindring. I førstnævnte tilfælde kan der undtagelsesvist ske overførsel af mere end 1 ferieuge, eller udbetaling af restferie. Ligeledes ved feriehindring kan der, jf. de gældende regler herfor, ske overførsel/udbetaling på særlige vilkår.

Særlige feriedage (6. ferieuge)

Der henvises overordnet set til de generelle regler for særlige feriedage på Aalborg Universitet, som fremgår af AAU Håndbogen.

Det er ledelsen på Klinisk Instituts holdning, at optjente særlige feriedage som udgangspunkt bør afholdes i det ferieår de vedrører. Hvis det ikke er muligt/ønskeligt for medarbejderen at afholde de særlige feriedage i det indeværende ferieår, kan der træffes aftale med ledelsen (institutleder eller administrationschef) om enten overførsel eller udbetaling af værdien af de resterende særlige feriedage. Bemærk i den forbindelse, at ikke-afholdte og ikke-overførte særlige feriedage automatisk udbetales efter ferieårets udløb.

Bemærk at ud over de tidligere nævnte optjener Kliniske Professorer og Kliniske Lektorer heller ikke særlige feriedage.

Ferieregistrering

Hvordan registrering af ferie foregår, er ens for alle medarbejdere, uanset om man er ansat på Klinisk Institut på fuld tid, deltid eller med en dobbeltansættelse dvs. samtidig har en ansættelse ved Region Nordjylland.

Indberetning af ferie skal ske rettidigt dvs. gerne før, men seneste 14 dage efter, afholdelse af ferie og meldes til instituttets fraværsteam. Medarbejdere i København indberetter til den lokale sekretær.

Indmeld din ferie her

I starten af det nye ferieår (01/09) vil der blive udsendt en varslingsmail, hvor ens ferie varsles til afholdelse i løbet af hele ferieafholdelsesperioden, ønsker man ikke at holde sin ferie iht. det varslede, har man selv ansvaret for at melde dette ind til fraværsteamet.

For alle gælder det, at der op til ferieårets afslutning kan være andre deadlines end ovennævnte, herunder krav om indberetning før feriens afholdelse hvis sidstnævnte strækker sig over den centrale administrations deadline for indberetning af hensyn til lukning af ferieåret. I tilfælde af disse ændrede krav, vil der blive meldt særskilt ud herom.